Privātuma politika

“Kitchen Masters” (turpmāk — Uzņēmums vai mēs) vēlas sniegt sīkāku informāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, kurus esat mums izpauduši personīgi, apmeklējot mūs vai elektroniskā veidā, iesniedzot pieprasījumus, sūdzības, prasības, paziņojumus, informāciju par pārkāpumiem un/vai atgriezenisko saiti (turpmāk — Pieprasījums), vai noslēdzot Vienošanos vai citādi pēc jūsu izvēles. Šis dokuments attiecas uz jums, ja mēs veicam jūsu personas datu apstrādi.

Mums rūp jūsu personas datu aizsardzība un privātums. Šajā privātuma politikā (turpmāk — Politika) ir iekļauta informācija par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, kādiem mērķiem mēs tos izmantojam, cik ilgi tos saglabājam, kā ar tiem dalāmies utt. Tādējādi mūsu mērķis ir nodrošināt godprātīgu un pārredzamu ar jums saistītās informācijas vākšanu un izmantošanu. Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (turpmāk — Vispārīgā datu aizsardzības regula vai VDAR), Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu un citiem tiesību aktiem.

Prasība ir jūsu rakstiska prasība informēt, kādus jūsu datus mēs apstrādājam, pieprasīt to labošanu vai apturēt datu vākšanu un dzēst jūsu personas datus (“aizmirst jūs”).

Šī informācija ir svarīga. Lūdzam to uzmanīgi izlasīt. Mēs varam mainīt šo politiku, lai nodrošinātu atbilstību jaunām vai mainītām prasībām un turpinātu attīstību, un tādēļ lūdzam to regulāri pārskatīt.

 

1. APSTRĀDĀJAMIE PERSONAS DATI

Personas dati (turpmāk — Personas dati vai dati) ir visa informācija, kuru var izmantot personas identificēšanai, un visa cita informācija, kura ir nepieciešama pirms un pēc līguma noslēgšanas esošo saistību pienācīgai izpildei un atbilstošai reaģēšanai uz Pieprasījumu un Prasību, mārketinga nolūkiem un citu tiesību aktos neaizliegtu vai obligātu darbību veikšanai.

Politikā iekļautie personas dati:
– jūsu norādītā identificēšanas un kontaktinformācija: vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasts un adrese;
cita informācija: informācija, kura ir nepieciešama Vienošanās izpildei un par kuras vākšanu jums tiks paziņots ar jums noslēgtas atsevišķas vienošanās dokumentā;
– tālruņa sarunas ieraksts (ja ir);
– videonovērošanas iekārtas ierakstīti video dati (ja ir);
– informācija par jūsu IP adresi vai ierīces ID (ja sazināties ar mums elektroniski).

 

2. JŪSU DATU APSTRĀDES PAMATS UN NOLŪKI

Mēs izmantojam jūsu datus, lai i) atbilstoši izpildītu Vienošanos; ii) risinātu jūsu prasības vai sūdzības, kas izriet no Vienošanās izpildes; iii) reaģētu uz Pieprasījumiem. Mēs arī varam analizēt un sistematizēt datus/informāciju, kura ir iegūta, pamatojoties uz šiem dokumentiem, lai uzlabotu savu darbību un jums sniegto pakalpojumu kvalitāti un paplašinātu piedāvāto pakalpojumu klāstu atbilstoši jūsu viedoklim un ieteikumiem; iv) sniegtu pielāgotus tiešā mārketinga piedāvājumus atbilstoši jūsu vajadzībām.

Ja jūs nepiekrītat, ka jūsu personas datus izmanto tiešā mārketinga vajadzībām, lūdzam nekavējoties par to mums paziņot; v) lai nodrošinātu savu, jūsu un īpašuma drošību, mēs veicam videonovērošanu un jūsu video datu apstrādi (šis nosacījums ir spēkā tikai ierodoties Uzņēmuma telpās vai citā Uzņēmuma objektā, kurā ir videonovērošanas kameras); vi) lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu attālināti, mēs varam ierakstīt tālruņa sarunas un citu mūsu un jūsu savstarpējo saziņu. Šim nolūkam mēs arī saglabājam jūsu tālruņa numuru, IP adresi un citus jūs identificējošus datus, zvana saturu, ilgumu, laiku un citus tehniskos datus (tiklīdz mēs atbildēsim uz zvanu, jums tiks paziņots par tālruņa sarunu ierakstīšanu. Ja jūs tam nepiekritīsiet, jums būs tiesības pārtraukt saziņu pa tālruni un sazināties ar mums citā jums pieņemamā veidā).

 

3. JŪSU DATU APSTRĀDES UN GLABĀŠANAS ILGUMS

3.1. Mēs apstrādājam un glabājam jūsu datus: A) Vienošanās spēkā esamības laikā; B) reaģēšanas un Pieprasījumu laikā; C) Lietuvas Republikas tiesību aktos norādītajā laikā; D) mārketinga periodā.

3.2. Reaģējot uz Prasību pēc Vienošanās termiņa beigām vai pēc Vienošanās izbeigšanas, mēs iznīcinām vai uzticamā un neatsaucamā veidā anonimizējam jūsu datus atbilstoši šādai kārtībai un noteikumiem:

i) mēs dzēšam noteiktus personas datus, kuri ir nepieciešami Vienošanās izpildei un reaģēšanai uz Pieprasījumu ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Vienošanās beigu datuma, pēc reaģēšanas un Pieprasījumu, ja Lietuvas Republikas tiesību akti neparedz šo datu glabāšanu un ja nav priekšnosacījumu tiesvedības uzsākšanai. Ja ir priekšnosacījumi tiesvedības uzsākšanai, šos datus dzēš šī punkta ii) apakšpunktā norādītajā termiņā;

ii) citus personas datus, kuru glabāšanu neparedz Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktā arhivēšanas kārtība, un ja esat pilnībā samaksājis par Vienošanās ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem, iznīcina ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc Vienošanās beigu datuma. Tiesvedības gadījumā mēs glabājam datus vēl papildu 30 darba dienas pēc attiecīgās prāvas datuma un galīgā nolēmuma spēkā stāšanās datuma, bet izpildes/piedziņas gadījumā — pēc šādas izpildes/piedziņas perioda beigu datuma;

iii) tālruņa sarunu ieraksti (ja ir) un videonovērošanas iekārtas ierakstīti video dati (ja ir) ir jāiznīcina 30 dienu laikā pēc Vienošanās beigu/izbeigšanas datuma (ja minētā iekārta ļauj glabāt datus šādu periodu; ja nav pieejama šāda glabāšanas iespēja, dati ir jādzēš pēc katra 30 kalendāro dienu perioda), ja vien nav priekšnosacījumu juridiskam strīdam, kura gadījumā mēs dzēsīsim datus šī punkta ii) apakšpunktā norādītajā termiņā;

iv) mēs dzēsīsim jūsu IP adresi vai ierīces ID (ja sazināties ar mums elektroniski) 60 dienu laikā pēc šādas prasības, ja vien šie dati nav nepieciešami izmantošanai starp Pusēm notiekošā prāvā, un tad tie tiks iznīcināti saskaņā ar ii) apakšpunktu;

v) mēs glabāsim mārketinga vajadzībām vāktos datus tik ilgi, kamēr jūs izmantojat mūsu pakalpojumus un 1 gadu pēc pakalpojumu izmantošanas beigām. Ja iesniegsiet Prasību “aizmirst jūs”, mēs dzēsīsim tikai mārketinga vajadzībām izmantotos datus 30 dienu laikā pēc šādas prasības datuma;

vi) mēs glabājam un apstrādājam personas datus, kuru arhivēšanu paredz Lietuvas Republikas tiesību akti, ievērojot šo tiesību aktu nosacījumus.

 

4. JŪSU PERSONAS DATU VĀKŠANAS AVOTI

Parasti mēs saņemam jūsu personas datus tieši no jums, kad sazināties ar mums, lai noslēgtu vai grozītu Vienošanos vai iesniegtu Pieprasījumu kādā no jūsu izvēlētajiem veidiem. Noslēdzot un izpildot Vienošanos, pēc tās izbeigšanas, tiesvedības vai piedziņas procesa gadījumā vai reaģējot uz Pieprasījumu, mēs varam vākt jūsu datus: a) no datiem, kas saistīti ar jums un kurus publiski esat snieguši paši vai trešās personas; b) no juridiskām personām, ja esat to pārstāvis, darbinieks, darbuzņēmējs utml.; c) no partneriem vai citām juridiskām personām, kuras izmanto mūsu pakalpojumus vai kuru pakalpojumus mēs izmantojam, lai sniegtu pakalpojumus jums.

Ja atbilstošai un objektīvai pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar Vienošanos vai jūsu Pieprasījuma izskatīšanai mums ir jāvāc papildu informācija vai jāizmeklē svarīgi apstākļi, mēs varam sasaistīt jūsu sniegtos datus ar mūsu rīcībā esošajiem un/vai vāktajiem datiem Vienošanās izpildes un jūsu Pieprasījuma izskatīšanas laikā, piemēram, mēs varam pārbaudīt videonovērošanas ierakstus, intervēt savus darbiniekus utt.

Ja informāciju (arī dokumentus) Vienošanās noslēgšanai, grozījumiem vai izbeigšanai iesniedz no Uzņēmuma vai trešās personas tīklā esoša datora, pastāv risks, ka apmeklētās vietnes būs reģistrētas pārlūka vēsturē un/vai Uzņēmuma vai trešās personas tīkla reģistrā. To ir iespējams novērst, iesniedzot informāciju no datora, kurš neatrodas šādā tīklā.

Tāpat ir svarīgi piebilst, ka Vienošanās noslēgšanai, grozījumiem vai izbeigšanai iesniegtā informācija vai Prasība var saturēt metadatus, kuri var atklāt paziņotāja personīgu informāciju, kas nav saistīta ar sniegto informāciju. Tādēļ ir svarīgi pirms informācijas iesniegšanas dzēst ar Pieprasījumu nesaistītos metadatus.

 

5. IZPAUŠANAS GADĪJUMI UN TREŠĀS PERSONAS, KURĀM MĒS IZPAUŽAM JŪSU DATUS

Mēs varam nodot jūsu datus apstrādei trešajām personām, kuras sniedz mums juridiskus vai ar grāmatvedību un datu administrēšanu saistītus pakalpojumus. Šīs personas var ietvert vietņu un sociālo aptauju izstrādātājus un administratorus, datubāžu programmatūru pakalpojumu sniedzējus un administratorus, datu centrus, mitināšanas un mākoņpakalpojumu sniedzējus utt. Visos gadījumos mēs sniedzam datu pārzinim tikai konkrētā rīkojuma vai pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo datu apjomu. Mūsu piesaistītie datu apstrādātāji drīkst apstrādāt jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem vai nodot tos citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina jūsu datu drošība saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un ar mums noslēgtajām rakstiskajām vienošanām un līgumiem.
Ja Pieprasījumā aprakstīto gadījumu var uzskatīt par apdrošināšanas gadījumu, mēs nodosim šo Pieprasījumu un datus apdrošināšanas sabiedrībai(-ām), kurā(s) esam apdrošinājuši savu civiltiesisko atbildību vai īpašumu vai kura(s) mums nodrošina citu segumu saistībā ar Pieprasījumā minēto gadījumu. Apdrošināšanas sabiedrības rīkojas kā neatkarīgi datu pārziņi un apstrādā jūsu datus atbilstoši pašu noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Jūsu dati var tikt nodoti arī kompetentām vai tiesībsargājošām iestādēm, piemēram, policijai, tiesībsargājošām vai uzraudzības iestādēm un Valsts uzņēmumam Reģistru centrs, bet tikai pēc to pieprasījuma, kad to nosaka piemērojamie tiesību akti, vai ja tiesību aktos noteiktā kārtībā mēs nodrošinām savas tiesības, citu mūsu klientu, darbinieku un resursu drošību un ceļam, īstenojam un aizstāvam likumīgas prasības.

Mēs varam apvienot no dažādiem avotiem iegūtu pieejamo informāciju saistībā ar jums. Pieprasījumu (informāciju par pārkāpumu, sūdzību utt., t. i., ja jums nav nepieciešams saņemt atbildi) var iesniegt anonīmi vai ar saviem personas datiem. Pēdējā gadījumā paziņotāja personīgo informāciju uzzinās tikai tās personas, kuras pārbaudīs saņemto informāciju. Taču nepieciešamības gadījumā paziņotāju var izsaukt uz tiesu kā liecinieku, tādējādi liekot zaudēt anonimitāti.

 

6. TERITORIJAS UN JURISDIKCIJAS, KURĀS MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Parasti mēs apstrādājam un glabājam jūsu personas datus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) teritorijā, taču mēs varam nosūtīt personas datus ārpus tās, piemēram, ja tas nepieciešams vienošanās noslēgšanai un izpildei vai ja esat piekrituši šādai nosūtīšanai. Mēs nosūtām jūsu personas datus ārpus ES/EEZ, ja tiek īstenots vismaz viens no šādiem pasākumiem:
• Eiropas Komisija ir atzinusi, ka valsts nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni;
• datu saņēmējs Amerikas Savienotajās Valstīs ir sertificēts saskaņā ar ES un ASV vienošanos, ko dēvē par “privātuma vairogu”, prasībām;
• vienošanās ir noslēgta saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātiem standarta nosacījumiem;
• ir nodrošināta atbilstība rīcības kodeksiem vai citām garantijām, ko paredz Vispārīgā datu aizsardzības regula.

 

7. JŪSU DATU DROŠĪBAS LĪMENIS

Apstrādājot personas datus, mēs ievērojam datu aizsardzības tiesību aktu, tostarp VDAR, prasības. Mēs izmantojam dažādas drošības tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu jūsu personas datus no neatļautas piekļuves, izmantošanas vai izpaušanas. Mēs rūpīgi izvēlamies datu pārziņus un pieprasām tiem īstenot atbilstošus pasākumus, kuri spēj aizsargāt jūsu konfidencialitāti un nodrošināt jūsu personas datu drošību. Taču nav iespējams absolūti garantēt internetā vai mobilajā saziņā nosūtītas informācijas drošību; jūs uzņematies risku saistībā ar visas informācijas nosūtīšanu mums, izmantojot minētās metodes.

 

8. TIESĪBAS, KO JUMS PIEŠĶIR DATU AIZSARDZĪBAS TIESĪBU AKTI

Tiesības piekļūt personas datiem, ko apstrādājam: jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu tam, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus, piekļūt saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam, un saņemt informāciju par datu apstrādes nolūkiem, apstrādāto datu kategorijām, saņēmēju kategorijām, apstrādes periodu un datu avotiem.

Tiesības labot personas datus: ja mums sniegtie dati ir mainījušies vai ja uzskatāt, ka ar jums saistītā informācija, kuru mēs apstrādājam, ir neprecīza vai nepareiza, jums ir tiesības pieprasīt tās mainīšanu, koriģēšanu vai labošanu.

Tiesības iesniegt sūdzību: ja uzskatāt, ka jūsu datu apstrāde neatbilst datu aizsardzības tiesību aktu prasībām, lūdzam vispirms sazināties ar mums tiešā veidā. Ja jūs neapmierina mūsu piedāvātais risinājums vai uzskatāt, ka pēc jūsu prasības mēs neesam veikuši nepieciešamās darbības, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kura Lietuvas Republikā ir Valsts datu aizsardzības inspekcija (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tālr.: (+370 5) 271 2804, 279 1445; e-pasts: ada@ada.lt).
Tiesības dzēst datus (tiesības “tikt aizmirstam”): atsevišķos datu apstrādes tiesību aktos norādītos apstākļos (personas datus apstrādā nelikumīgi, datu apstrādes pamats nav piemērojams utt.) jums ir tiesības rakstveidā pieprasīt mums dzēst jūsu personas datus.

Tiesības ierobežot datu apstrādi: atsevišķos datu apstrādes tiesību aktos norādītos apstākļos (personas datus apstrādā nelikumīgi, jūs apstrīdat datu pareizumu, jūs iebilstat pret apstrādi, pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm utt.) jums ir arī tiesības paziņot mums rakstveidā par jūsu datu apstrādes ierobežošanu.

 

9. MŪSU IEVĒROTIE PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS PRINCIPI

Vācot un izmantojot mums uzticētos jūsu personas datus un no citiem avotiem saņemtos datus, mēs ievērojam šādus principus:

9.1. jūsu personas dati tiek apstrādāti likumīgā, godprātīgā un pārredzamā veidā (likumīguma, godprātības un pārredzamības princips);

9.2. jūsu personas dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā (nolūka ierobežojumu princips);

9.3. jūsu personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos (datu minimizēšanas princips);

9.4. apstrādātie personas dati ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti (precizitātes princips);

9.5. jūsu personas dati tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā (glabāšanas ierobežojuma princips);

9.6. jūsu personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus (integritātes un konfidencialitātes princips).

 

10. MŪSU PIENĀKUMI

Vācot un izmantojot mums uzticētos jūsu personas datus un no citiem avotiem saņemtos datus, mūsu pienākums ir:

10.1. apstrādāt jūsu personas datus tikai skaidri definētos un leģitīmos nolūkos;

10.2. neapstrādāt jūsu personas datus mērķiem, kuri nav norādīti Uzņēmuma privātuma politikā, izņemot, kad to paredz tiesību akti;

10.3. apstrādāt jūsu personas datus likumīgi, precīzi, pārredzami, godprātīgi un veidā, kas nodrošina apstrādāto personas datu precizitāti, identitāti un drošību;

10.4. nodrošināt, ka dublēti personas dati netiek apstrādāti;

10.5. neapstrādāt jūsu personas datus ilgāk kā nepieciešams to apstrādes nolūkos;

10.6. uzņemties atbildību par Uzņēmuma privātuma politikā izklāstīto principu ievērošanu un uzskatāmi parādīt atbilstību tiem;

10.7. pildīt citus tiesību aktos noteiktos pienākumus.

 

11. SAZIŅA AR MUMS UN MŪSU REAĢĒŠANA

11.1. Jūs varat iesniegt visas Prasības saistībā ar datu apstrādi šādos veidos:
• ar e-pastu: info@kitchenmasters.com
• pa pastu: Kėdainių g. 50, Šingaliai, Kėdainiai
C/O: “Kėdainių konservų fabrikas UAB” mārketinga vadītājam

11.2. Mūsu, kā datu pārziņa un apstrādātāja, rekvizīti:
“Kėdainių konservų fabrikas UAB”
Juridiskās personas kods: 161612618
Galvenā biroja adrese: Kėdainių g. 50, Šingaliai, Kėdainiai, Lietuvas Republika

11.3. Mēs atbildēsim uz jūsu Prasību par apstrādātajiem datiem ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Prasības saņemšanas datuma. Ārkārtējos gadījumos, kad nepieciešams papildu laiks, mums, iesniedzot atbilstošu paziņojumu, ir tiesības pagarināt termiņu pieprasīto datu iesniegšanai vai citām jūsu Prasībā norādītajām prasībām līdz 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām pēc jūsu prasības datuma.

Ja tiks konstatēti VDAR un citos tiesību aktos norādītie apstākļi, mēs atteiksimies izpildīt jūsu prasību, sniedzot argumentētu atbildi, un paziņosim jums par to rakstveidā.

 

12. ANONIMITĀTE

Uzņēmuma izmantotā sistēma nesaglabā IP adreses un ierīču ID un neizmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelielas informācijas datnes, kuras jūsu ierīces (datora, tālruņa vai planšetes) pārlūks saņem no jūsu apmeklētās vietnes un saglabā jūsu ierīcē. Sīkdatnes ļauj vietnei “atcerēties” informāciju par jūsu tīmekļa pārlūkošanas paradumiem, darbībām un iestatījumiem, lai ļautu izmantot visas vietnes iespējas. Sīkdatnes arī ļauj pārraudzīt savu vietnes apmeklējumu biežumu un vākt vispārīgu statistiku par vietnes apmeklētāju skaitu.

Atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu lietotājiem aktuālāko informāciju, tīmekļa lapas utt., sīkdatņu izmantošanu ir iespējams īslaicīgi iespējot, taču tādā gadījumā par to tiks iepriekš paziņots. Šādā gadījumā mēs izmantojam sesijas sīkdatnes, kuras ir izstrādātas vietnes veiktspējas uzlabošanai un anonīmas vispārīgas informācijas par vietnes izmantojumu vākšanai. Sesijas sīkdatnes ir īslaicīgas, un, atstājot vietni vai aizverot pārlūku, tās pazūd. Jūs varat iestatīt pārlūku visu sīkdatņu pieņemšanai vai noraidīšanai vai paziņojuma saņemšanai par sīkdatnes nosūtīšanu. Katra sīkdatne ir atšķirīga, un tādēļ, ja neesat pārliecināti par to, kā mainīt sīkdatņu iestatījumus, aplūkojiet palīdzības izvēlni. Ierīces operētājsistēmai var būt papildu sīkdatņu kontrolleri. Ja nevēlaties, ka sīkdatnes vāc informāciju, pārlūka iestatījumos atsakieties no sīkdatņu izmantošanas.
Atsevišķos gadījumos sīkdatņu dzēšana var palēnināt pārlūkošanas ātrumu, ierobežot noteiktu vietņu funkcijas vai bloķēt piekļuvi vietnei.

Mūsu vietne var saturēt saites uz citu uzņēmumu vai organizāciju vietnēm. Lūdzu, ievērojiet, ka mēs neuzņemamies atbildību par šādu vietņu saturu vai to izmantotajām privātuma politikām. Tādēļ, ja piekļūstat citām vietnēm no mūsu vietnes, jums ir atsevišķi jāņem vērā to privātuma politika.

Šie noteikumi var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma, jo mums ir jāievēro tiesību aktu prasības attiecībā uz sīkdatņu izmantošanu un jāņem vērā sīkdatņu izmantošanas vispārpieņemtā prakse.